ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : จัดบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูง ๒๙๙ รูปรายละเอียด :
    พม. ร่วมกับ มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารฯ และคณะพระธรรมจิก จัดบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูง ๒๙๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐) พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานพิธีกราบลาบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐จำนวน ๒๙๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า การจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูงเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (กรมประชาสงเคราะห์เดิม) และ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม โดยสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อดีตเจ้าอาวาส ได้จัดส่งคณะพระธรรมจาริกขึ้นไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในหมู่บ้านราษฎรบนพื้นที่สูงตามแนวชายแดนและถิ่นทุรกันดารในภาคเหนือ ตั้งแต่ปี ๒๕๐๘ และเมื่อปี ๒๕๑๔ มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ร่วมให้การอุปถัมภ์โครงการพระธรรมจาริกสืบมาจนถึงปัจจุบัน ผลของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะพระธรรมจาริก ทำให้ ราษฎรบนพื้นที่สูง เกิดศรัทธาเลื่อมใส และประสงค์เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทเพื่อสร้างศาสนทายาทในพระพุทธศาสนา โดยจะดำเนินการก่อนเข้าพรรษา ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นประจำทุกปี พิธีดังกล่าวได้ปฏิบัติสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ ๕๒ มีราษฎรบนพื้นที่สูงบรรพชาอุปสมบทหมู่ รวมทั้งสิ้น ๑๐,๖๐๔ รูป โดยเป็นสามเณร ๗,๗๔๓ รูป และพระภิกษุ ๒,๘๖๑ รูป ซึ่งในปีนี้มีบุตรหลานราษฎรบนพื้นที่สูง ๑๐ ชนเผ่า ประกอบด้วย กะเหรี่ยง ลาหู่ อาข่า ม้ง เมี่ยน ถิ่น ลีซู ลัวะ ขมุ มลาบรี และราษฎรพื้นราบถิ่นกันดารที่เลื่อมใสศรัทธา ขอบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา จำนวน ๒๙๙ คน กิจกรรมในแต่ละวัน มีดังนี้ วันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ น. คณะพระธรรมจาริกพานาคและราษฎรบนพื้นที่สูง จำนวน ๑๐๙ คน เข้ากราบสักการะพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป พิธีถวายผ้าไตรและเครื่องอัฐบริขารแก่นาคราษฎรบนพื้นที่สูง ณ วิหารคดและพระอุโบส วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธาน ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560    อ่าน 146 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**